Landschappelijke inpassing Heteren

In het buitengebied van Heteren wil de opdrachtgever vanwege zijn bedrijfsvoering zijn bedrijfsgebouwen aanpassen en uitbreiden. Om de karakteristieken en landschapselementen in het buitengebied te behouden, dan wel te versterken, vraagt de gemeente Overbetuwe een landschapsinpassingsplan, waarbij nieuwe ontwikkelingen worden ingezet ter versterking van deze landschappelijke karakteristieken van het buitengebied. In dit landschapsinpassingsplan wordt rekening gehouden met de cultuurhistorie, landschappelijke kenmerken en de wensen van de eigenaar van het perceel.

 

De landschappelijke inpassing van de nieuwe bebouwing zal bestaan uit het verwijderen van een coniferen haag, het toevoegen van nieuwe erfbeplanting en het teruggeven van de paarden weides aan de openheid van het landschap. De nieuwe erfbeplanting wordt gevormd door twee beplantingstypen: solitaire bomen en een bomenrij met struweel. Om de waterpoblematiek op te lossen wordt de greppel verplaatst en beter ingepast in het landschap.

 

 

Project:

 

Ontwerp:

Oppervlakte:

 

landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding bedrijfsgebouwen

2015

2,5 ha

 

© 2019 | ontwerpburo StaLa  |  algemene voorwaarden  |  disclaimer