Landschapsplan dressuurstal Groesbeek

De locatie van de dressuurstal bevindt zich in het agrarische cultuurlandschap van Groesbeek. Dit is een landschap dat grotendeels open is. Het ligt tussen de bossen op de stuwwal van Nijmegen en Kleve in het laaggelegen poldergebied van de Duffelt. Het landschapsplan richt zich op de inpassing van de dressuurstal in het omliggende half open / half besloten landschap. In dit landschap liggen oude houtwallen, bosjes en struwelen.

 

Om aansluiting te vinden met het omliggende landschap zijn er verschillende landschaps-elementen toegevoegd. De lijnvormige structuren in het landschap worden versterkt door nieuwe lijnvormige elementen toe te voegen zoals losse bomenrijen, struwelen en losse hagen. De nog aanwezige houtsingel aan de noordzijde van het terrein blijft behouden. De singel wordt hersteld en verlengd. Enkele boomgroepen rondom de wadi en op de grens met de weides voltooien de halfbesloten inpassing van het paardenlandschap.

De wadi als nieuw landschapselement dient als een bezinkplek voor het hemelwater. De wadi wordt landschappelijk ingepast door de taluds zo flauw mogelijk te maken.

 

Dit landschapsplan was onderdeel van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw stallencomplex.

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Oppervlakte:

Masterplan:

I.s.m.:

 

landschapsplan Dressuurstal

Groesbeek

Dressuurstal

6,9 ha

maart 2014

J.P.P. van Rijswijk Architect BNA

Van Dinther bouwbedrijf B.V.

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in dienstverband als adviseur bij de stal.

© 2019 | ontwerpburo StaLa  |  algemene voorwaarden  |  disclaimer